Thông tư số 02/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012. BỘ CÔNG THƯƠNG ___________ Số: 02/2012/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà […]

Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất […]

Thông tư số 118/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện. BỘ TÀI CHÍNH ________________ Số: 118/2011/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Thông tư số 82/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. BỘ TÀI CHÍNH ________________ Số: 82/2011/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]