QUỐC HỘI ________ Luật số: 07/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________ Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 LUẬT Phòng, chống rửa tiền Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm […]

Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. Nghị định bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó, Nghị định áp dụng đối với cơ quan […]