QUỐC HỘI _________ Luật số: 24/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa […]

Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ———————— Số: 47/2012/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]

Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiềnthu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ […]

Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia,Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vựcvà Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG —————————— Số: 08/2010/TT-BTNMT […]