Công văn 152/2012/BTC-HCSN về xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH ———— Số: 152/BTC-HCSN V/v xây dựng dự toán, sử dụng và […]

Ngày 05/07/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn […]

Từ ngày 15/09/2018, Thông tư 64/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 30/07/2018 chính thức có hiệu lực. Thông tư sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết thông […]

Ngày 14/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 17/2018/TT-NHNNsửa đổi các Thông tư về cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, đơn giản hóa điều kiện […]