Quyết định 147/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 10 tháng 02 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012 – 2013. […]

Công văn 1728/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————- Số: […]

Quyết định 474/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 23 tháng 03 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2012 – 2013. BỘ KHOA […]

Thông báo 1378/TB-SHTT thống nhất áp dụng bảng phân loại ni-xơ phiên bản 10 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành. CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ ——– Số: 1378/TB-SHTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày […]

Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– Số: 1580/QĐ-BNN-TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Quyết định 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 06 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể […]