Công văn 14/2013/TANDTC-KHXX về báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp năm 2012 về dân sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù theo quy định của Luật tương trợ tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. TÒA […]

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

QUỐC HỘI _________ Luật số: 52/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 […]

QUỐC HỘI _________ Luật số: 43/2009/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm […]