Thông tư số 58/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN […]

Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ————- Số: 71/2010/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Thông tư số 32/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——————- Số: 32/2011/TT-BNNPTNT […]

Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. BỘ TÀI CHÍNH ——————– Số: 31/2007/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________ Số: 01/2012/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Thông tư số 44/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ————- Số: 44/2010/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Thông tư số 58/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ———————- Số: 58/2011/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ————- Số: 25/2010/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI […]