Quyết định 1075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 08 năm 2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 1075/QĐ-TTg […]

Thông tư 04/2011/TT-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 29 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao. BỘ NGOẠI GIAO ——————- Số: 04/2011/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Thông tư 42/2011/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế. BỘ TÀI CHÍNH ————– Số 42/2011/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- Hà Nội, ngày 25 […]

Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 10 năm 2012 về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc về tăng cường hợp […]

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg sửa đổi quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài kèm theo Quyết định 135/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– Số: 10/2012/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]

Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Ngoại giao – Bộ Công an: Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu […]

Quyết định 1861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ma-rốc về hợp tác du lịch. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 1861/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ […]

Quyết định 165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2013 về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về vận tải […]