Quyết định 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 11 năm 2012 về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———— Số: 52/2012/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Thông báo 97/TB-VPCP kết luận Hội nghị Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ——–Số: 97/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộ lập – Tự do – Hạnh phúc ————————- Hà Nội, ngày 08 tháng […]

Công văn 9570/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ, tết năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ————– Số: 9570/VPCP-KGVX V/v hoán đổi ngày nghỉ hằng […]