Thông tư 203/2012/TT-BTC quy định thủ tục cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————- Số: 203/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012 THÔNG […]

Công văn 16856/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH —————— Số: 16856/BTC-KBNN V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên TABMIS CỘNG HÒA […]