Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng. BỘ CÔNG THƯƠNG ————– Số: 33/2012/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày 06 […]

Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI —————- Số: 30/2012/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Nghị định số 30/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. CHÍNH PHỦ ————– Số: 30/2013/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 […]