Theo công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT gửi tới các sở giáo dục đào tạo địa phương, kết quả rà soát của Bộ GD-ĐT cho thấy, số lượng các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh hiện nay quá nhiều, chồng chéo, gây áp lực cho giáo […]

Thông tư số 06/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ________________ Số: 06/2011/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]