LUẬT Phá sản Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về […]

Quyết định 1231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 – 2015. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ —————– Số: 1231/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————- […]

Chỉ thị 22/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ———————– Số: 22/2012/CT-UBND CỘNG […]

Thông tư số 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. BỘ TÀI CHÍNH —————— Số: 196/2011/TT-BTC CỘNG […]

Nghị định số 100//2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. CHÍNH PHỦ ———— Số: 100/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Nghị định số 101/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. CHÍNH PHỦ ———— Số: 101/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ […]