Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT về Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ————– Số: 3270/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————— Hà Nội, ngày 19 […]

Quyết định 1455/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– Số: 1455/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

QUỐC HỘI _________ Luật số: 20/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa […]

Quyết định 3888/2012/QĐ-BTP về Kế hoạch năm 2013 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho nguời khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. BỘ TƯ PHÁP ——— Số: 3888/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]

QUỐC HỘI _________ Số: 08/2007/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007 LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 […]

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND quy định kinh phí bảo đảm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ———– Số: 01/2013/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]

Thông tư 02/2013/TT-BTP về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. BỘ TƯ PHÁP ———- Số: 02/2013/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————- Hà Nội, […]

Quyết định 187/2013/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn thành phố Hà Nội. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ———— Số: 187/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ […]