Mới đây vào ngày 10/01/2020 Thủ tướng Chính Phủ đã bạn hành Quyết định 2/2020/QĐ-TTg, về việc Sửa đổi quy định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện. Văn bản này, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/03/2020. Sau đây là […]

Nghị định 143/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP, đã được Chính phủ ban hành chính thức vào ngày 10/12/2020. Được biết hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ bắt đầu từ ngày được […]

Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2017, định hướng đến 2020. Theo đó, mục tiêu hết năm 2017 đạt tối thiểu trung bình các nước ASEAN 4 (Singapore, Malaysia, Thái […]