Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. BỘ TÀI […]

Quyết định số 95/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 – 2011. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 95/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Quyết định số 1632/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 1632/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Quyết định số 1071/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 1071/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập […]

Quyết định 453/2013/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ […]

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ———————- Số: 12/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

Quyết định số 650/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 – 2011. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 650/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ […]

Quyết định số 2210/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004 – 2011. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 2210/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Quyết định số 1468/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 1468/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập – Tự do – Hạnh phúc ————————- […]