BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ————— Số: 07/2014/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIN NHẮN […]

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ————— Số: 10/2014/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP […]