BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG Bảng kê số nhà, số hộ, số người Tỉnh/thành phố:…………………….. Huyện/quận:…………………….. Xã/phường:…………………….. Thành thị/nông thôn (Thành thị = 1; Nông thôn = 2):……………….. Tên địa bàn điều tra:…………………….. Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Vào ngày 19/06/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 75/2020/TT-BQP về việc quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự xử lý kỷ luật dân quân tự vệ. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được bắt đầu từ ngày 05/08/2020. Dưới đây […]

BỘ Y TẾ-BỘ CÔNG AN ————— Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN […]

Quyết định 394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 03 năm 2013 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– Số: 394/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]

Thông tư 65/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 30 tháng 10 năm 2012 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ. BỘ CÔNG AN ——– Số: 65/2012/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]