Trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập chương 4 (có đáp án) Câu 1.Trong điều hòa sinh trứng, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ A. GnRH giảm B. FSH và LH cao C. progesteron và ơstrogen giảm D. progesteron và ơstrogen cao Hiển thị đáp án Đáp án: […]