Mẫu quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục là mẫu quyết định được lập ra nhằm phân công trực tiếp người quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Mẫu được ban hành kèm theo […]