Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn phát hành, sử dụng biên lai thu phí, lệ phí Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí, lệ phí theo quy […]