Cuối thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bànNgài dòng Bà-la-môn người Trung-Ấn. Thuở nhỏ Ngài rất thông minh, tài hùng biệnxuất chúng. Ngài có người em tên Long-Tử cũng thông minh như thế. Trước Ngài thọgiáo với thầy Bà-la-môn, em Ngài lại xuất gia tu theo Phật giáo.Khi Long-Tử tịch, […]