SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOQUẢNG BÌNH(Đề thi chính thức) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNHNĂM HỌC 2012-2013(Ngày thi: 30 tháng 3 năm 2013) MÔN THI: TOÁN – LỚP 7Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)——————————————————————————– Câu 1. (4,0 điểm) 1) […]