“Tiếng nói là người bảo vệ quý nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị”. Bài viết “Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức” được tìm hiểu trong chương trình […]