Câu INSERT INTO lệnh được sử dụng để chèn các bản ghi mới trong một bảng. CHÈN VÀO Cú pháp Có thể viết INSERT INTO câu lệnh theo hai cách: 1. Chỉ định cả tên cột và giá trị được chèn: INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …) VALUES (value1, value2, value3, …); 2. Nếu bạn đang thêm giá […]

Câu UPDATE lệnh được sử dụng để sửa đổi các bản ghi hiện có trong một bảng. CẬP NHẬT Cú pháp UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, … WHERE condition; Lưu ý: Hãy cẩn thận khi cập nhật các bản ghi trong một bảng! Chú ý WHEREmệnh đề trong UPDATE câu lệnh. Mệnh WHERE đề chỉ định (các) bản ghi nào cần […]

Mệnh WHERE đề được sử dụng để lọc các bản ghi. Nó chỉ được sử dụng để trích xuất những bản ghi đáp ứng một điều kiện cụ thể. Cú pháp WHERE SELECT column1, column2, … FROM table_name WHERE condition; Lưu ý: Mệnh WHERE đề không chỉ được sử dụng trong SELECT câu lệnh, nó còn được sử […]

Câu SELECT lệnh được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Dữ liệu trả về được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả. Cú pháp SELECT SELECT column1, column2, … FROM table_name; Ở đây, column1, column2,… là tên trường của bảng mà bạn muốn […]

Cơ sở dữ liệu thường chứa một hoặc nhiều bảng. Mỗi bảng được xác định bằng một tên (ví dụ: “Khách hàng” hoặc “Đơn đặt hàng”). Các bảng chứa các bản ghi (hàng) với dữ liệu.

SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu. SQL là gì? SQL là viết tắt của Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL cho phép bạn truy cập và thao tác cơ sở dữ liệu SQL trở thành tiêu […]