KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đa thức một biến Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Lưu ý: Mỗi số được coi là đa thức một biến. 2. Bậc của đa thức một biến Bậc của đa thức một biến khác đa thức […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Khái niệm đa thức Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức. Nhận xét: – Mỗi đa thức là một biểu thức nguyên; – Mỗi đơn thức cũng là một đa […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đơn thức Đơn thức là một biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Ví dụ:  $displaystyle 2 ; 4 x y^{2} ; quad frac{3}{5} x^{2} y^{3}(-x)$ 2. Các bước thu gọn một […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Biểu đồ Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng “tần số”, người ta còn dùng biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số Các loại biểu đồ thường gặp là: Biểu đồ đoạn […]