KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Tính chất của đẳng thức – Nếu $a=b$ thì $a+c=b+c cdot $ – Nếu $a+c=b+c$ thì $a=b cdot $ 2. Quy tắc chuyển vế Khi chuyển một số hạng vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu ” + […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Quy tắc “dấu ngoặc” $a+(b+c-d)=a+b+c-d$ $a-(b+c-d)=a-b-c+d$ 2. Tổng đại số – Một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên được gọi là một tổng đại số. – Trong một tổng đại số ta có thể: + Thay đổi tùy ý vị trí các […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hiệu của hai số nguyên $a$ và $b$  là tổng của $a$  và số đối của $b$. $a-b=a+(-b)$ BÀI TẬP VÍ DỤ Ví dụ 1: Tính: a) $5-7 ;$         $(-12)-4 ;$ b) $-3672-(-1899)$ c) $|-2|-|-7| cdot $ Bài giải: a) $5-7=5+(-7)=-(|-7|-|5|=-(7-5)=-2$ $(-12)-4=(-12)+(-4)=-16$ b) $-3627-(-1899)=-3627+1899=-1728$ c) $|-2|-|-7|=2-7=-5$ Ví dụ 2: Tìm $x$, biết: a) $x+3=-2$; b) $-15+x=0 […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Để cộng hai số nguyên cùng dấu ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả dấu chung của chúng. Ví dụ: a) $(+7)+(81)=+(|+37|+|81|)=(37+81)=+118=118$ b) $(-23)+(-17)=-(|-23|+|-17|)=-(23+17)=-40$ BÀI TẬP VÍ DỤ Ví dụ 1: Tính a) $-9+(-4) ; quad 16+12$. b) $-5+(-125) […]