1

Sau khi tìm thấy một trang, Google sẽ cố gắng tìm hiểu nội dung của trang đó. Quá trình này gọi là lập chỉ mục. Google phân tích nội dung của trang, lập danh mục hình ảnh và tệp video nhúng trên trang và cố gắng tìm hiểu trang theo cách […]

Google hoạt động như thế nào? Sau đây là phần mô tả ngắn và phần mô tả chi tiết về cách hoạt động của Google. Google lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Trang web, Nội dung do người dùng gửi, chẳng hạn như nội dung người dùng […]

Đoạn trích nổi bật hiển thị thông tin lấy từ một trang web cụ thể. Đoạn trích này có chứa một đường liên kết đến trang web nguồn. Lượt nhấp: Việc nhấp vào đường liên kết đến trang bên ngoài trong đoạn trích nổi bật được tính là một lượt […]