Xem thông tin quy hoạch tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1MuRXJQhPRC8mv657bBjjEUfoVszn9ww5?usp=sharing http://quyhoach.xaydung.gov.vn/Images/editor/files/Thanh%20pho%20Vi%20Thanh/8%20Q%C4%90%20phe%20duyet%20-Sao%20Mai%20tai%20tro%2014-7-2022.doc Số quyết định: 3459 Tỉnh/TP: Hậu Giang Quận/Huyện: thành phố Vị Thanh Địa chỉ: phường III, thành phố Vị Thanh Hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ hiện trạng Bản vẽ định hướng phát triển không gian Bản vẽ Quy hoạch sử […]