Giải vở bài tập Sinh học 9 Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp I. Đa dạng sinh học Bài tập 1 trang 155 Vở bài tập Sinh học 9: Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1 Lời giải: Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của […]

Giải vở bài tập Sinh học 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái I. Bài tập nhận thức kiến thức mới Bài tập 1 trang 144-145 Vở bài tập Sinh học 9: Điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống trong bảng 61. Lời giải: […]