Giải Toán 5 Hỗn số (tiếp theo) trang 13, 14 Bài 1 (trang 13 SGK Toán 5): Chuyển các hỗn số sau thành phân số: Trả lời Bài 2 (trang 14 SGK Toán 5): Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu): Trả […]

Giải Toán 5 Phân số thập phân trang 8 Bài 1 (trang 8 SGK Toán 5): Đọc các phân số thập phân: Trả lời Chín phần mười; Hai mươi mốt phần trăm; Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn; Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu. Bài 2 (trang […]

Giải Toán 5 Ôn tập: So sánh hai phân số ttrang 7 Bài 1 (trang 7 SGK Toán 5): Điền dấu thích hợp vào ô trống: Trả lời Bài 2 (trang 7 SGK Toán 5): Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: Trả lời a) Quy […]

Giải Toán 5 Ôn tập: Khái niệm về phân số trang 4 Bài 1 (trang 4 SGK Toán 5): a) Đọc các phân số: b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên. Trả lời a) Năm phần bảy; Hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai […]

Giải Toán 5 Luyện tập trang 30 Bài 1 (trang 30 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông : a) 5ha; 2km2 b) 400dm2; 1500dm2; 70 000cm2 c) 26m2 17dm2; 90m2 5dm2; 35dm2. Trả lời a) […]

Giải Toán 5 Luyện tập trang 28 Bài 1 (trang 28 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông: 6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2; 26dm2. b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo […]