Sinh học 9 Bài 27 (ngắn nhất): Thực hành : Quan sát thường biến Nhằm mục đích giúp học sinh làm bài tập về nhà môn Sinh học lớp 9, chúng tôi biên soạn Sinh học 9 Bài 27 (ngắn nhất): Thực hành : Quan sát thường biến. Hi vọng […]

Bài 66 (ngắn nhất): Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 66 trang 197 ngắn nhất: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4. Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB) ĐB gen ĐB cấu trúc NST ĐB số lượng NST […]

Bài 66 (ngắn nhất): Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 66 trang 196 ngắn nhất: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1. Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền Cơ sở vật chất Cơ chế Hiện […]