Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 41 Trang 161: Quan sát hình 43 và trả lời các câu hỏi sau: – Nêu các phương pháp nhân giống vô tính( nhân giống sinh dưỡng) có và không có ở trên […]