Vịnh Bắc Bộ Tên tiếng Trung Phồn thể 1. 東京灣 2. 北部灣 Giản thể 1. 东京湾 2. 北部湾 Nghĩa đen 1.Vịnh Bắc Bộ 2. Vịnh phía bắc Phiên âm Tiếng Hán tiêu chuẩn Bính âm Hán ngữ 1. Dōngjīng Wān 2. Běibù Wān Tiếng Quảng Châu Việt bính 1. Dung1 ging1 waan1 […]