Mã bưu điện tỉnh Bạc Liêu gồm năm chữ số, trong đó:– Hai  ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.– Năm ký tự xác định đối […]