Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bao nhiêu lần đổi tên?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬTừ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bao nhiêu lần đổi tên?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bao nhiêu lần đổi tên?

Trả lời: Bốn lần đổi tên: Đảng Cộng sản Đông Dương (đầu năm 1930); Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10/1930); Đảng Lao động Việt Nam (1951); Năm 1976 lại đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

CHIA SẺ