Hãy cho biết đây là sắc lệnh nào: Được ban hành vào ngày 8/9/1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh này, gồm 7 điều, điều I nói rằng sau một thời gian ngắn nữa sẽ tiến hành một hoạt động rất có ý nghĩa?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬHãy cho biết đây là sắc lệnh nào: Được ban hành vào ngày 8/9/1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh này, gồm 7 điều, điều I nói rằng sau một thời gian ngắn nữa sẽ tiến hành một hoạt động rất có ý nghĩa?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Hãy cho biết đây là sắc lệnh nào: Được ban hành vào ngày 8/9/1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh này, gồm 7 điều, điều I nói rằng sau một thời gian ngắn nữa sẽ tiến hành một hoạt động rất có ý nghĩa?

Trả lời: Đó là sắc lệnh về Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội lần đầu tiên ở nước ta.

CHIA SẺ