Có bằng chứng về việc Apple sử dụng Just In Time không? Nếu vậy, bạn có thể hiển thị nguồn?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÔNG NGHỆCó bằng chứng về việc Apple sử dụng Just In Time không? Nếu vậy, bạn có thể hiển thị nguồn?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Có bằng chứng về việc Apple sử dụng Just In Time không? Nếu vậy, bạn có thể hiển thị nguồn?

CHIA SẺ