Ba bài hát sau có đặc điểm gì chung: “Cháu vẽ ông mặt trời”, “Đi học về”, “Một con vịt”?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBa bài hát sau có đặc điểm gì chung: “Cháu vẽ ông mặt trời”, “Đi học về”, “Một con vịt”?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ba bài hát sau có đặc điểm gì chung: “Cháu vẽ ông mặt trời”, “Đi học về”, “Một con vịt”?

Trả lời: Câu mở đầu bằng tên bài hát

CHIA SẺ