Bạn thích làm gì với thời gian ngoài công việc?

Hỏi đápDanh mục đơn: VIỆC LÀMBạn thích làm gì với thời gian ngoài công việc?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 12 tháng cách đây

Bạn thích làm gì với thời gian ngoài công việc?

Cách trả lời: Bạn có thể trả lời một cách tự nhiên về những lúc ngoài công việc, sẽ là tuyệt hơn nếu đó là những công việc xã hội giúp bạn gắn kết mọi người.