Hồ sơ hưởng thai sản cho người lao động quy định như thế nào? Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản?

Thành phần hồ sơ hưởng thai sản cho người lao động gồm những gì? Hiện tại, bên công ty mình có bạn nữ sinh con, mình đã làm hồ sơ điện tử báo giảm rồi. Bây giờ, mình muốn làm hồ sơ bản giấy cho bạn ấy, không biết thành phần hồ sơ gồm những gì? Chồng bạn ấy cũng là nhân viên cùng công ty, vậy hồ sơ hưởng thai sản cho chồng có vợ sinh con sẽ gồm những gì?

CHIA SẺ

Chế độ bảo hiểm thai sản là gì?

Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ bảo hiểm bắt buộc quy định các quyền lợi và chế độ mà người tham gia được hưởng nhằm đảm bảo thu nhập và sức khỏe cho lao động nữ khi mang thai, sinh con, sau sinh con và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Không chỉ đối với lao động nữ mà lao động nam có vợ mang thai, sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản.

Tuy nhiên, chế độ bảo hiểm thai sản chỉ áp dụng cho đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc. Còn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ: hưu trí và tử tuất, nên sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản?

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

– Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Lao động nữ mang thai;

+ Lao động nữ sinh con;

+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

+ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

+ Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

+ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

– Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo đó, để được hưởng bảo hiểm xã hội theo chế độ thai sản, lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người lao động?

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả như sau:

“2.2. Đối với chế độ thai sản của người đang đóng BHXH: Hồ sơ theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định 115/2015/NĐ-CP; Điều 15, 18, 21 Thông tư 56/2017/TT-BYT; Điều 7 Nghị định 33/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 15 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, gồm Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập và hồ sơ nêu dưới đây:

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

b) Trường hợp con chết sau khi sinh: Ngoài hồ sơ nêu tại nội dung a tiết này có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con; trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

c) Trường hợp người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con thì có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ.

d) Trường hợp người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì có thêm biên bản GĐYK của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ.

đ) Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

đ1) Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

đ2) Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

đ3) Trường hợp phải GĐYK: Biên bản GĐYK.

e) Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con thì có thêm bản sao của bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

2.2.3. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi: Bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

2.2.4. Lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con; trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

2.2.5. Lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con. Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

Trường hợp lao động nam đồng thời hưởng chế độ do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì tiếp nhận một lần hồ sơ như nêu tại tiết 2.2.4 điểm này.

[…]

4. Truy cập Hệ thống quản lý thông tin để tiếp nhận Danh sách 01B-HSB đối với trường hợp giao dịch điện tử kèm hồ sơ giấy; kiểm tra, đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ, đủ thành phần hồ sơ; sắp xếp hồ sơ theo trình tự trên Danh sách 01B-HSB và chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH; lập giấy tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

5. Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH để lưu trữ và trả cho đơn vị SDLĐ Danh sách C70a-HD kèm theo hồ sơ không được phê duyệt (nếu có). Trả lại hồ sơ không được phê duyệt cho người lao động, thân nhân người lao động (nếu có).”

Như vậy, hồ sơ đối với lao động nữ sinh con bao gồm bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con. Hồ sơ đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con bao gồm bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các trường hợp khác theo quy định nêu trên để có thể áp dụng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn.

THU HUYỀN – VIETWIKI.VN

CHIA SẺ

Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Người tham gia bảo hiểm xã hội đã mất thì thân nhân của người đó có được hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hàng tháng không?

T6 Th10 21 , 2022
Em tên Ngọc Nhi. Cho em hỏi về hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tử tuất. Vấn đề như sau: Bố em làm công chức nhà nước, có 25 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Nhưng bố em đã mất, bây giờ còn em (17 tuổi) và em gái em (12 tuổi). Như vậy, em và em gái của em có được nhận trợ cấp hàng tháng hay không? Nếu được nhận, mức trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu? Và bắt đầu từ thời điểm nào được nhận trợ cấp? Công ty hãy tư vấn giúp em với ạ! Em xin cám ơn.