Việt Nam thống kê về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tại mỗi đơn vị hành chính. Hiện tại, giữa thống kê về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và Tổng sản phẩm nội địa tại Việt Nam có những điểm khác biệt về chỉ tiêu, số liệu, […]