Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP – Gross Regional Domestic Product) là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất thực hiện bởi các đơn vị sản xuất thường trú trên địa bàn Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam). Trên phạm vi cấp tỉnh, GRDP được tính theo phương pháp sản xuất. Theo đó, GRDP bằng tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của tất cả các hoạt động kinh tế cộng với thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp sản phẩm.

Quy hoạch đô thị là một khái niệm hay được dùng để chỉ các hoạt động kiểm soát hay tổ chức môi trường sống đô thị. Các hoạt động này có thể bao gồm: ban hành luật, quy định kiểm soát phát triển; xây dựng và vận hành các bộ máy quản lý đô thị; đề ra các tiêu chí, lập và phê duyệt quy hoạch; thực hiện các chương trình đầu tư phát triển đô thị; nghiên cứu đô thị; đào tạo bộ máy nhân lực; trao đổi tranh luận về các vấn đề đô thị…

Quy hoạch đô thị là một khái niệm hay được dùng để chỉ các hoạt động kiểm soát hay tổ chức môi trường sống đô thị. Các hoạt động này có thể bao gồm: ban hành luật, quy định kiểm soát phát triển; xây dựng và vận hành các bộ […]

Tỉnh và Thành phố trực thuộc trung ương là cấp hành chính địa phương cao nhất ở Việt Nam. Hiện nay,[khi nào?] Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Nhà báo, còn gọi là kí giả , là người làm công tác báo chí chuyên nghiệp như: phóng viên (viết hoặc ảnh), biên tập viên, thư ký tòa soạn, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, các trưởng ban nghiệp vụ báo chí,… một nghề nguy hiểm nhưng họ vẫn chưa được bảo vệ đúng mức.

Kiểm soát tính nhất quán hay kiểm soát tiêu đề chuẩn (tiếng Anh: authority control) là một quy trình trong khoa học thư viện nhằm tổ chức mục lục thư viện và thông tin thư mục bằng cách sử dụng một tên gọi riêng biệt và đơn nhất cho mỗi […]

Đơn vị xuất khẩu dầu mặc định của quốc tế là thùng, vì nước đầu tiên trên thế giới khai thác dầu là Mỹ, khi đi khai thác dầu, lúc đầu họ không có tàu phù hợp để tải dầu, cuối cùng mới tìm thấy thùng gỗ. là thích hợp nhất cho dầu, bởi vì người Mỹ cũng đã quen sử dụng thùng gỗ để tải một số vật nặng.

Ví dụ, các vườn nho cũng dùng thùng gỗ để đựng rượu,… nên khi người Mỹ đi khai thác dầu, họ dùng thùng để tải dầu, và cuối cùng hình thành một tập quán, từ thùng gỗ ban đầu chuyển sang thùng đựng dầu bằng sắt, cũng đã trở thành a Đơn vị đo lường phổ biến cho xuất nhập khẩu dầu mỏ trên thế giới.