KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Định nghĩa Một phân thức đại số là một biểu thức có dạng $displaystylefrac{A}{B}$, trong đó $A$, $B$ là những đa thức và $B neq 0$ – $A, B$ là những đa thức và $B neq 0$. – $B$ được gọi là mẫu thức. Đặc biệt: Mỗi đa thức cũng được coi như một phân […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Về áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức cần chú ý: – Trước tiên phải nhận xét xem các hạng tử của đa thức có chứa nhân tử chung không? – Nếu có thì áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung – Nếu không áp dụng được […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ A. Các hằng đẳng thức đáng nhớ 1. $(A+B)^{2}=A^{2}+2 cdot A cdot B+B^{2}$ 2. $(A-B)^{2}=A^{2}-2 . A cdot B+B^{2}$ 3. $(A)^{2}-(B)^{2}=(A+B)(A-B)$ 4. $(A+B)^{3}=A^{3}+3 A^{2} B+3 A B^{2}+B^{3}$ 5. $(A-B)^{3}=A^{3}-3 A^{2} B+3 A B^{2}-B^{3}$ 6. $A^{3}+B^{3}=(A+B)left(A^{2}-A B+B^{2}right)$ 7. $A^{3}-B^{3}=(A-B)left(A^{2}+A B+B^{2}right)$ 8. $(A+B+C)^{2}=A^{2}+B^{2}+C^{2}+2 A B+2 A C+2 B […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ A. Các hằng đẳng thức đáng nhớ 1. $(A+B)^{2}=A^{2}+2 cdot A cdot B+B^{2}$ 2. $(A-B)^{2}=A^{2}-2 . A cdot B+B^{2}$ 3. $(A)^{2}-(B)^{2}=(A+B)(A-B)$ 4. $(A+B)^{3}=A^{3}+3 A^{2} B+3 A B^{2}+B^{3}$ 5. $(A-B)^{3}=A^{3}-3 A^{2} B+3 A B^{2}-B^{3}$ 6. $A^{3}+B^{3}=(A+B)left(A^{2}-A B+B^{2}right)$ 7. $A^{3}-B^{3}=(A-B)left(A^{2}+A B+B^{2}right)$ 8. $(A+B+C)^{2}=A^{2}+B^{2}+C^{2}+2 A B+2 A C+2 B […]