Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. BỘ TÀI […]

Từ ngày 01/01/2018, Thông tư 22/2017/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính […]

Công văn 152/2012/BTC-HCSN về xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH ———— Số: 152/BTC-HCSN V/v xây dựng dự toán, sử dụng và […]